Zajęcia wspomagające

W naszej szkole prowadzimy zajęcia wspomagające terapię pedagogiczną, psychologiczną oraz logopedyczną.

Wspieramy uczniów w ich codziennych problemach z nauką i zachowaniem.

1) Gabinet psychologa.
2) Gabinet pedagoga szkolnego.
3) Gabinet logopedyczny.
Psycholog szkolny Helena Rychel. Zajmuję się przede wszystkim wspieraniem uczniów
w rozwoju ich kompetencji społecznych oraz emocjonalnych.
Dla uczniów z klas 1-3 prowadzi zajęcia psychoedukacyjne o nazwie „Kraina Emocji”,
a dla starszych klas proponuje zajęcia o nazwie „eMOCje” o zbliżonej tematyce, ale dostosowane do ich wieku.
W czasie wszystkich zajęć uczniowie uczą się nie tylko rozpoznawania i nazywania emocji,
ale także umiejętnego zarządzania nimi. W celu uzyskania najlepszych efektów i poświęcenia każdemu z uczniów należytej uwagi,
zajęcia prowadzone są w małych grupach, przy wykorzystaniu metod warsztatowych. 
Pedagog Agata Winkler pracuje w szkole od 15 lat. W swoim gabinecie przyjmuje uczniów, rodziców i nauczycieli.
Pomaga rozwiązywać problemy indywidualne i grupowe,
kieruje na konsultacje do specjalistów uczniów wymagających dodatkowego wsparcia.
Wspiera rodziców w procesie wychowawczym.
Uczniowie znajdują tu pomoc i wsparcie także w kierunku wyboru dalszej drogi edukacyjnej. 
W przyszłym roku szkolnym w gabinecie pedagoga odbywać się będą zajęcia arteterapeutyczne
skierowane do uczniów z problemami emocjonalnymi,  i zaburzeniami hiperkinetycznymi.
Zajęcia logopedyczne prowadzi Edyta Wojewoda. Podczas indywidualnych zajęć logopedycznych w formie zabawy,
uczniowie  ćwiczą prawidłowe oddychanie, poprawną artykulację poszczególnych szeregów głosek,
motorykę małą i motorykę dużą. Poprzez ćwiczenie czytania, pisania i ćwiczenia ortograficzne wspomagamy  również
proces kształcenia uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią oraz afazją.