Klasy 7B i 6B z wizytą w Kopalni Srebra i Muzeum Chleba